4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

PARTNERID

...
DomSpain Consulting

DomSpain on täiskasvanuhariduse organisatsioon, mis on spetsialiseerunud hariduse ja koolitusvaldkonnale, kutseõppele, tööalastele, sotsiaalsetele ja kultuuridevahelistele suhtlusoskustele, keeltele ja uutele tehnoloogiatele. Keskendutakse võõrkeeltele, arvutitehnoloogiale ja majandusele, pakkudes laialdast valikut kursusi ja õpitubasid, mida saab kohandada vastavalt vajadusele erinevates vormides (pikaajalised või intensiivkursused, e-õpe jne). Lisaks sellele DomSpain organiseerib, töötab välja ja viib läbi erinevaid koolitusi, rahvusvahelisi projekte, töövarjutusi jne nii õpilastele kui ka õpetajatele, ühtlasi nii akadeemilise kui ka administratiiv-valdkonna töötajatele või neile, kes soovivad töötada välismaal.
DomSpain’il on tehnoloogiaosakond, mis ühelt poolt pakub tehnoloogiliste vahendite koolitusi õppijatele ja koolitajatele, teisalt aga kujundab ja arendab avatud õppevahendite platvorme. Domspain on võtnud eesmärgiks parandada täiskasvanuõppe ja koolituste kvaliteeti, soodustades ja lihtsustades juurdepääsu uutele tehnoloogiatele ja innovatiivsetele õppevahenditele nii õppijatele kui ka õpetajatele.

...
The Central Library of Voru County

Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks trükised, auvised ja teised väljaanded ning avalikud andmebaasid. Raamatukogu põhiteenused on: väljaannete kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
Raamatukogus on:

  1) komplekteerimisosakond
  2) teenindusosakond
  3) lasteosakond
  4) majandusosakond
Raamatukogu korraldab maakonnaraamatukoguna 37 Võru maakonnas asuva raamatukogu tööd järgmistes valdkondades:
  *komplekteerib, arvestab ja töötleb väljaandeid;
  *korraldab Võrumaa elanike teatmebibliograafilise teenindamise;
  *kogub ja säilitab Võrumaad puudutavaid väljaandeid;*koostab koduloolist andmebaasi;
  *nõustab Võru maakonna raamatukogutöötajaid ja korraldab nende erialast täiendkoolitust;
  *korraldab statistilist aruandlust ja analüüsib rahvaraamatukogude tegevust;
  *korraldab konverentse, seminare ja näitusi.

...
CVO EduKempen

CVO EduKempen on täiskasvanuhariduse instituut, mis asub Kempeni regiooni keskuses Belgias. Keskus pakub gruppidele võõrkeele koolitusi, hollandi keele õpet välismaalastele, informaatika-, majanduse- ja turismialast haridust ning kutseharidust.
Instituut on Flandria Riikliku Haridusosakonna poolt rahastatud piirkondliku haardega avalik-õiguslik institutsioon, millel on üle 6000 osakoormusega õppija. Instituut osaleb partnerina mitmetes IKT arendamise, keeleõppe- ja vanglahariduse teemalistes riiklikes ja rahvusvahelistes projektides.

...
Istituto dei Sordi di Torino

Torino Kurtide Instituut Pianezzas on pikaajalise päritoluga organisatsioon, mis loodi 1814. aastal eesmärgiga kanda hoolt kurtide laste eest ja koolitada nende õpetajaid.
Instituut on mittetulundusühing, mis pakub järgnevaid teenuseid:

  - erivajadustega laste õpetajate ja koolitajate teenused tavakoolides (lasteaiast ülikoolini);
  - õppijate toetamine koostöös kohalike sotsiaalteenuste ja koolide ametkondadega;
  - koolitusprogramm liitpuudega kurtidele ja pimekurtidele ning erinevate puuetega õppuritele;
  - kutsekoolitus ja kutsenõustamine noortele kurtidele (kokandus ja aiandus);
  - koolitused õpetajatele, kõneterapeutidele ja koolitajatele;
  - erialane raamatukogu ja dokumendikeskus õpetajatele ja vanematele;
  - spetsiaalsed projektid kurtide kaasamiseks ühiskonda universaalse juurdepääsu vaatenurgast, fookusega muuseumidele ja kultuuriasutustele.
  - projektid koostöös ülikoolidega teadustöö, keele rehabilitatsiooni ja sotsiaalteenuste valdkonnas;
  - kodumajutus kurtidele täiskasvanutele;
  - Euroopa projektid;
  - kõneteraapia ja spetsiifilise kõnepuude programmid;
  - lasteaed (riiklikult ametliku õppeasutusena tunnustatud);
  - keelekursused: itaalia, inglise, viipekeel;
  - Tunnetamise Aed

...
ΜYARTIST

ΜYARTIST
Inspireerituna ÜRO inimõiguste deklaratsiooni artiklist 27, mille järgi “Igaühel on õigus vabalt osa võtta ühiskonna kultuurielust, (ja) nautida kunsti“, tegutseb MYARTIST sillana kunstnike ja ühiskonna vahel.
MYARTIST on sotsiaalse koostöö ettevõte, mis asutati 2018. aastal ja mis keskendub ebasoodsas olukorras või tõrjutud kunstnikele (puudega, pikaajaliselt töötud, endised kinnipeetavad, sõltlased jne) üldist huvi pakkuvate teenuste osutamisele või nende integreerimisele ühiskonda töötamise, juhendamise
õustamise ja mentorteenuste abil.
MYARTIST pakub juhtimise, juhendamise, mentorluse ja nõustamisteenused “kunstikoolide” lõpetanutele, kutsudes ettevõtteid üles “adopteerima” kunstnikku ja enda kanda võtma nende tegutsemiskulusid (maali või skulptuuri loomise, fotonäituse korraldamise vms kulusid). MYARTIST viib kokku loomingulisi talente ja tipptaseme ettevõtteid. Ettevõtte ja kunstniku sünergiast sünnib pretsedenditu kunstikollektsioon, erakordne ja innovatiivne tunnistus ettevõtlikust kunstnikuidentiteedist.
Sel moel soovib MYARTIST kaasata kunsti olulise töövahendina, et luua dialoogi erinevate inimeste, kultuuride ja maailmavaadete vahel, julgustamaks tolerantsust ja solidaarsust inimõiguste kaitsel, rõhutades kunstniku ja meie aja kõige mõjuvamate teemade vahelist suhet.

...
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slovenian Third Age University

Sloveenia Kolmanda Nooruse Ülikool, Rahvuslik Hariduse ja Sotsiaalse Kaasatuse Assotsiatsioon on spetsialiseerunud eakate haridusele, arendades ja avaldades peamiselt teaduspõhiseid haridusprogramme.
Sloveenia Kolmanda Nooruse Ülikoolil on neli osakonda: Sloveenia Kolmanda Nooruse Ülikooli võrgustik, Ljubljana Kolmanda Nooruse Ülikool, Hariduse Arengu ja Teadustöö Instituut ja Düsleksia Instituut. Võrgustik ühendab 52 ülikooli 51-s piirkonnas, millesse on kaasatud enam kui 21 000 tudengit, rohkem kui 1000 mentorit ja üle 1000 vabatahtliku.
SKNÜ asutasid 1984. aastal kaks ülikooli andragoogika ja täiskasvanuhariduse eriala õppejõudu. Selle missiooniks on kultuuri ja hariduse abil parandada vanemate inimeste positsiooni ühiskonnas, parandada nende elukvaliteeti ja suhteid teiste põlvkondadega. Lisaks sellele teadustöö ja täiskasvanute hariduse ning vanemate inimeste hariduse võimaldamine isiklikuks arenguks, tasustatud töö, organiseeritud “professionaalne” vabatahtlik töö, nõustamine aktiivseks vananemiseks, samuti täiskasvanute düsleksiaga toimetulekuks.
35 aasta jooksul on Sloveenia Kolmanda Nooruse Ülikool rajanud erinevaid võrgustikke ja julgustanud uute väärikas eas täiskasvanutele mõeldud haridusteenuste pakkujate tegevust.
Nende 35 aasta jooksul on SKNÜ olnud aktiivne nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, pakkudes ekspertteadmisi nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ja Euroopa organisatsioonidele, samuti kahepoolsete ja rahvusvaheliste projektide partneritele.
SKNÜ on tuntud laialdase erialase kirjastustegevuse ja teabekeskuse poolest.
Hetkel õpib ülikoolis üle 3000 tudengi, seal on rohkem kui 50 õppekava suunda ja tegutseb üle 300 õpperingi. Eriti aktiivsed haridusvaldkonnad on nn hõbedane majandus (üle 50-aastaste inimeste vajadusi puudutav majandus), sotsiaalselt kaasatud eakamad inimesed, sotsiaalselt kaasav filmitööstus jne. Ülikool korraldab kord kahe aasta jooksul rahvusvahelist vanema põlve teadmiste ja kultuuri festivali.

...
Les Apprimeurs

Les Apprimeurs on 2013. aastal asutatud digiagentuur, mille eesmärgiks on toetada kultuuri- ja haridusvaldkonna töötajaid digitaalse loomingu avaldamisel ja oma tekstide levitamisel. Olles keskendunud EPUB 3 formaadile loob meie meeskond uusi tellimuslahendusi, et tulla vastu kasutajate ootustele nii juurdepääsetavuse, levitamise kui ka interaktiivsuse osas.
Meie tegevus on üles ehitatud kolmele teljele:

  *täiustatud ja kergesti juurdepääsetavate digiproduktsioonide (e-raamatute) loomine L’Apprimerie tootemärgi all, mida on tunnustatud ka erinevate auhindadega. Teeme regulaarselt koostööd oma ala professionaalide ja organisatsioonidega nii hariduse, kultuuri kui ka audio-visuaalse produktsiooni vallas.
  *uuenduslike õppe- ja digivahendite arendamine, mis lihtsustavad ligipääsu kirjalikule sisule. Näeme digitaalses kirjastamises teenust lugejate jaoks, ühtlasi tõelist võimalust lihtsustada juurdepääsu lugemisele ja täiustada lugemiskogemust. Juurdepääsetavus ja kaasav kirjastamine on meie tegevuse alustalad.
  *väljaõpe kirjastamise, audiovisuaalsete kunstide, disaini, hariduse ja kunsti valdkonna tudengitele ja professionaalidele, kes soovivad värskendada oma digioskusi ja õppida uusi viise digitaalse sisu tootmiseks.