4-Elements

Täiskasvanute võõrkeele õpe ning kultuuridevahelise suhtluse arendamine e-õppe kaudu

VAATA PROJEKTI

ÕPIME!

A collection of e-books for learning English and about intangible cultural heritage

SISSEJUHATUS

Meile teadaolevalt on käesoleva e-raamatute kogumiku näol tegemist ainulaadse ettevõtmisega. Olles mõeldud inglise keele kui teise keele e-õppeks ja õpetamiseks, soovitakse sellega õpetada võõrkeelt ja ühtlasi tutvustada Euroopa vaimset kultuuripärandit, samal ajal silmas pidades erinevate täiskasvanud õppijate sihtrühmade vajadusi.

 

THE FOUR ELEMENTS PROJEKTIST

E-raamatute kogumik on Euroopa Liidu poolt toetatud Erasmus+ K2 projekti „Neli elementi“ tulemus. Projekt tõi kokku partnerid seitsmest Euroopa riigist. Projekti eesmärgiks on aidata täiskasvanute koolitajaid, kes soovivad harida oma õppijaid nii inglise keele kui ka vaimse kultuuripärandi osas, keskendudes müütidele, legendidele ja lugudele nelja elemendi – maa, tule, vee ja õhu – kohta.  Lisaks sellele sooviti projektimaterjale kohandada erinevate vajadustega sihtrühmadele, näiteks düslektikutele, kuulmispuudega inimestele ja samuti vanematele inimestele east tulenevate iseärasuste tõttu. Nii kujunes partnerlus, kus liikmetel on erinevad, kuid siiski võrreldavad kogemused. Selle tulemusena sündis tõeliselt loominguline koostöö, kus ülesanded on võrdselt jagatud ja toimub üksteiselt õppimine.  

Eriti oluliseks on osutunud see, et müüdid, legendid ja lood on tõeline euroopa kultuuri ühisosa, tulenedes indo-euroopa kultuurist, mida algselt on uurinud vennad Grimmid. Nende tundmine suurendab teadlikkust euroopa kultuurist. Projekti käigus on leidnud tõendust, et paljudes erinevates Euroopa riikides tuntud müütides, legendides ja lugudes on mitmeid sarnasusi. Lisaks on projektis osalejad mõistnud, et neli elementi ei tähenda ainult nelja ainet – maa, tuli, vesi ja õhk –, vaid ka nendega seotud kujutlusi, mis omakorda võivad olla sarnased või erinevad.

 

Partnerite koostöös sündisid järgmised tulemused:

  • Interaktiivne algallikate kogu, mis koosneb rahvuslikest ja kohalikest müütidest, legendidest ja lugudest, mis viib nende analüüsi ja mõistmiseni. Seda kogu saab kasutada kui õpetamise ja õppimise vahendit;
  • Projekti kontseptuaalne taust (metoodika);
  • Kombineeritud kursus nii täiskasvanute koolitajatele kui ka õppijatele;
  • E-raamatud laiemale täiskasvanud õppijaskonnale;
  • Kohandatud inglisekeelne rahvuslike ja kohalike müütide, legendide ja lugude kokkuvõte tõlgituna projektis osalejate emakeeltesse;
  • Juhised ja soovitused õpetajatele.

 

KELLELE ON E-RAAMATUTE KOGUMIK MÕELDUD?

E-raamatute kogumik on mõeldud täiskasvanute koolitajatele, peamiselt inglise keele õpetajatele ja nende õppegruppidele. Kuigi esmased sihtrühmad hõlmavad täiskasvanuid ja eakamaid inimesi, on e-raamatud koostatud nii, et neid saavad kasutada ka erivajadustega inimesed – düsleksiat põdevad ja samuti kuulmispuuetega inimesed. Selline spetsiifiliselt kohandatud õppematerjal toetab üleüldist inimaju arengut, seega on sobilik ja kasulik kõikidele õppijatele. Lisaks võiks e-raamatute kogu pakkuda huvi täiskasvanute koolitajatele, kes leiavad, et teise keele õppimine on lahutamatult seotud kultuurikeskkonnaga, täpsemalt vaimse kultuuripärandiga.

 

KUIDAS E-RAAMATUID KASUTADA?

 Iga e-raamat on jaotatud alapeatükkideks. Kõik raamatud ei sisalda samu alapeatükke ja harjutusi, ent kõik need algavad ettevalmistavate tegevustega, näiteks tunni keskse teema kohta käivate sissejuhatavate küsimustega. Lisaks küsimustele võib sissejuhatusest leida ka pilte elavdamaks õppija ja koolitaja vahelist dialoogi. Koolitaja jaoks on oluline enne teema käsitlemist saada laiem ülevaade tunnis kasutatavatest mõistetest, faktidest ja nimedest. Ettevalmistavate tegevuste jaoks võib olla vajalik ka tutvuda kontseptuaalse tausta (metoodika) ja/või interaktiivse algallikate kogu alajaotuses leiduvate teemadega.

Kõik e-raamatud sisaldavad alapeatükki  “Sõnavara”  koos harjutustega (sõnadefinitsioonid, lünkade täitmise harjutused jne). See on seotud tunni põhiteemaga, milleks on kas müüt, legend või lugu. Täiskasvanute koolitaja saab/võib kontrollida sõnavara mõistmist kommunikatiivse õppuse abil. Näiteks teenija: Kellel on teenijad selles riigis? Millega teenijad tegelevad? Kas teenijad on pigem naised või mehed?  Kas teenijaid koheldakse perekonnaliikmetena?

Olenevalt sellest, millisele keeleoskustasemele on e-raamat mõeldud, võib alajaotus “Kultuuriline taust” koosneda mõnest lausest või anda küllaltki põhjaliku ülevaate koos harjutustega käsitletava teema kohta.

Alapeatükk “Kuulamine” pakub kuulamisharjutusi, millele võivad järgneda teksti mõistmist kontrollivad harjutused, näiteks õige-vale vastuse leidmine jne.

Olulisima osa e-raamatust moodustab siiski müüdi, legendi või muinasjutu tekst. Lood võivad olla seotud ajalooliste sündmuste ja isikutega või ka teatud piirkonnas säilinud tavadega, milles kajastuvad neli põhielementi. Sellele osale järgnevad teksti mõistmise ülesanded, millele omakorda eelnevad eelmisi peatükke käsitlevad tegevused. Täiskasvanute koolitajad või õppijad saavad välja pakkuda erinevaid lisategevusi. E-raamatud pakuvad õppijatele lisamaterjale.

 

NELJA ELEMENDIGA SEOTUD MÜÜTIDE, LEGENDIDE JA LUGUDE VAIMSEST KULTUURIPÄRANDIST    

Miks on hea õppida üheaegselt nii inglise keelt kui tutvuda ka vaimse kultuuripärandiga? Kriisiaegadel on eurooplaste jaoks oluline saavutada teatav vaimne ühtsus, mis tõstaks meie teadlikkust Euroopast ja teeks sellest pigem kultuuriühiskonna, mitte ebastabiilsetest majandushuvidest sõltuva ühiskonna. Kui olete meie seisukohaga nõus, peatugem siinkohal mõningatel põhitõdedel, millega selles e-raamatute kogumikus kokku puutume.

 

MIS ON KULTUURIPÄRAND?

 Kultuuripärand on peamiselt käegakatsutav, materiaalne, monumentaalne, suursugune ja kõrge esteetilise väärtusega, samas kui vaimne kultuuripärand pole ei käegakatsutav ega stabiilne. Selle puhul on tegemist elava kultuuriga, protsessiga, mis on kultuurilistes kogukondades kogu aeg muutumises. Kultuurist saab kultuuripärand, kui see vastab teatud kriteeriumitele: see on autentne, kogukondlik, tõendatav, kindlate omadustega ja kadumisohus. Vaimse kultuuripärandi üle otsustab kogukond ja see on meede, millega kogukonda tugevdada.  Iga kogukonna identiteedi ja enesetaju jaoks on oluline omada midagi väärtuslikku, mis kogukonda esindab. Toome siinkohal mõned näited vaimsest kultuuripärandist: rahvaluule, kultuur, kunst, kombed, perekond, kogukond, teadmised ja oskused, identiteet, traditsioonid, kohad, mälestused, aga ka müüdid, legendid, muinasjutud, rahvapidustused jne.  Kokkuvõtteks võib öelda, et vaimne kultuuripärand muutub pärandiks, kui kogukond omistab sellele kultuurilised, vaimsed ja esteetilised väärtused.

 

 MIS ON MÜÜDID, LEGENDID JA LOOD?

 E-raamatute kogumiku kasutamine aitab õppijatel mõista, mis eristab või ühendab müüte, legende ja lugusid.  Esmalt on oluline teada, et nii müüdid, legendid kui ka lood põhinevad kõik kollektiivsel esitusel.

 

Müüdid

Vanimad müüdid on seotud religiooni, kunsti ja filosoofiaga. Iidsetel aegadel, kui müütidel oli veel keskne koht kogukonna vaimuelus, kandsid need endas põhitõdesid, mida uskuma õpetati. Müüte on peetud ka katseks seletada loodusnähtusi vastavalt inimeste uskumustele. Müüdid on juurdunud inimeste alateadvusse! Kes on peamised müütilised tegelaskujud? Algselt on müüdid jutustanud jumalate tegudest, aga need võivad rääkida ka elusolenditest, nagu näiteks inimlikustatud loomadest või kangelastest, kelle tegevustik on asetatud varasemasse maailma, kui maa oli veel erinev tänapäevasest. Nende tegevus võib aset leida ka näiteks maa-aluses maailmas või hoopis taevas.

 

Legendid

Legendide näol peaks olema tegu tõestisündinud lugudega, mis on omased mingile geograafilisele piirkonnale. Legendid omandavd tihti uue hingamise kultuuriliste pidustuste käigus. Neis esineb tihtipeale üleloomulikke olendeid, näiteks vetehaldjaid, madusid, draakone jne.

 

Lood

 Lood suhtlevad inimestega otse! Neis puudub psühholoogiline seletus ja need ei tegele pisidetailidega. Need on tõestisündinud lood, mille keskseteks tegelasteks on inimolendid. Mõelge muinasjuttudele või rahvajuttudele, mida teate. Neli elementi on esindatud siiski ka neis, inimeste tegevusi toetades või neile vastu töötades.

 

Mis on neli elementi ja milliseid kujutlusi need esile kutsuvad?

 Vana-Kreekas esindasid neli elementi  looduse ja kõikide ainete komplekssust. Nelja elementi on koondatud meie kultuuris domineerivad kujutlused.

Teadusfilosoof Gaston Bachelard (1884–1962) analüüsis esimesena aine ja kujutluse seost. Neli elementi (vesi, maa, tuli, õhk) on seotud rikkalike ja muutuvate kujutlustega kirjanduses, müütides, legendides ja lugudes. Eksisteerib nii nelja elemendi  materiaalne aspekt kui ka nendega seonduvate kujutluste maailm. 

 

Maa tundub pehme või kõva. Bachelard arutleb mullapinna ja allmaailma üle, millega ta seob unenäod puhkamisest või juurdumisest. Lisaks uurib ta maa-alust maailma ja jällegi kujutluspilte puhkamisest, jõu taastamisest. Emake maa sümboliseerib emadust, aga ka puhkust ja vastupandamatut ohtu.

 

Viljakas muld – koht, kust asjad saavad alguse ja kasvavad suurtes kogustes. Erinevate euroopa lugude kohaselt oli maailm esialgu kivine. Viljakas muld moodustus Jumala keha jäänustest, mille see maapinnale oli jätnud. Sellise motiivi võib leida näiteks saksa müüdist, kus ohverdatakse hiiglane Ymir, et anda maapinnale juurde viljakust. Ohvri ihust saab viljakas muld, tema verest meri ja järved, veresoontest jõed, juustest puud, luudest mäed ja ajust pilved.

 

Härjapõlvlased ja teised olendid kaitsevad maiste aarete salapärast maailma (kaevandusi, vääriskive, allikaid, viljakaid põlde või ulukeid) ja on seotud levinud kujutlustega. Inimesed uskusid, et maiseid aardeid valvasid härjapõlvlased või teised tillukesed üleloomulikud olendid, keda leidus kõikjal – metsas, mägedes, kaevandustes, soos, koduse tulekolde kõrval, sepapajas või kingsepa töötoas.

 

Vesi (veed) tekitavad unenäolisi kujutlusi. Need, kes on sündinud jõgede, järvede jms läheduses, ei suuda oma elu jooksul elada ilma veeta ja sellest unistamata. Gaston Bachelard väärtustab kaduvate kujutistega rahulikku ja selget veepinda samapalju kui tumedaid vetesügavusi, milles sünnivad müüdid ja viirastused.

 

Tuli ja leegid. “Kõike, mis muutub kiirelt, saab seletada tule abil.” Tuli esindab nii head kui ka halba (nagu tegelikult kõik neli elementi). Seega võib Gaston Bachelardi sõnul tuli luua  kujutluspilte nii kirest ja entusiasmist kui ka hävingust: tuli võib hävitada sinu maja ja omandi vähem kui tunniga ja see võib muuta terve metsa tuha ja põlenud puude hunnikuks.

 

Õhk, gaaside segu, on seotud unenägudega lendamisest, samuti kujutluspiltidega, mis on seotud kukkumisega, aga ka sinise taeva, pilvede, puude, tuule, tormise ilma ja muu sarnasega.  

 


Lesson Plans

Charles Vs Pot B1
...
The Moon Extinguishers B1
...
The Northern Lights B1-B2
...
The Treasure Bearers In The Wheel Hub A2-B1
...
Saint George And The Dragon B1
...
The Drummer Of The Bruc A2-B1
...
Merlin B1
...
Mistral Legend B1
...
Daedalus And Icarus B1
...
Prometheus And The Present Of Fire B1
...
Il Toro A2
...
The Two Horns Of The Bisalta A2-B1
...
Jami Dragon C1
...
Water Sprite Of Bohinj Lake C1
...